Machete (2010)

If you're going to hire Machete to kill the bad guy, you better make damn sure the bad guy isn't you!

Machete Nieuwsberichten